Contributies

 

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De contributiebedragen voor het lopende seizoen vindt u terug in onderstaand overzicht "Contributies".

De betaling geschiedt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.