Contributies

 

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De contributiebedragen voor het lopende seizoen vind je terug in onderstaand overzicht.

De betaling gebeurt door middel van een aan het bestuur af te geven machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks eind januari. Deze wijze van betaling is verplicht voor alle leden.